NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Mieszkanie Plus

Mieszkanie | Zasady i warunki najmu | Umowy | Stawki czynszów | Harmonogram działań | Dopłaty do czynszu |

Na czym polega rządowy program Mieszkanie Plus?

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Program zakłada m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, również z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na gruntach pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów prywatnych i spółek skarbu państwa, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez PFR Nieruchomości S.A.

O lokale mogą ubiegać się wszyscy, którzy posiadają zdolność do regularnej zapłaty czynszu. Mieszkania można wynająć lub skorzystać z prawa dojścia do własności lokalu.

Komplementarnym narzędziem do realizacji inwestycji mieszkaniowych jest mechanizm dopłat do czynszów Mieszkanie na start.  Dopłaty do czynszów to kierowane do rodzin wsparcie z budżetu państwa, które umożliwi im obniżenie kosztu najmu mieszkania na rynku komercyjnym. Aby inwestycja była objęta wsparciem, inwestor musi podpisać stosowną umowę z gminą, zaś gmina – określić zasady naboru.

Kto finansuje inwestycję w Wałbrzychu?

Inwestycja w Wałbrzychu jest realizowana z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez PFR Nieruchomości. Dopłaty do czynszów będą możliwe dzięki udziałowi Miasta Wałbrzych w programie.

Ile jest mieszkań?

Na osiedlu w Wałbrzychu jest 192 funkcjonalnych lokali mieszkalnych, o powierzchni od 35 m2 do 73 m2. Są to lokale od 1 do 3-pokojowych. Taka struktura odpowiada na potrzeby zarówno rodzin na starcie jak i rodzin z 2 lub 3 dzieci. Mieszkania usytuowane są w czterech budynkach o nowoczesnej architekturze. Na osiedlu przewidziano zewnętrzne miejsca postojowe dla samochodów.

Czy na Dolnym Śląsku planowane są inne inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus?

Tak. Obecnie w województwie dolnośląskim analizowanych jest ponad 20 lokalizacji.

Mieszkania

Czy mieszkania będą przekazywane lokatorom w standardzie deweloperskim?

W ramach osiedla będą dostępne budynki z mieszkaniami podstawowo wykończonymi.

Zasady i warunki najmu

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu? Jakie warunki trzeba spełniać?

Program jest skierowany do osób, których sytuacja uniemożliwia zakup mieszkania za gotówkę lub na kredyt ale jednocześnie nie przysługuje im mieszkanie komunalne. O mieszkanie mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają warunki ustawowe i mogą regularnie płacić czynsz (posiadają zdolność czynszową) za wynajem mieszkania lub wynajem z opcją dojścia do własności. Zdolność czynszowa określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacania czynszu za mieszkanie o określonym metrażu. Zdolność czynszowa jest badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpływają świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+).

Jaka jest definicja „gospodarstwa domowego”?

Należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1540), czyli gospodarstwo prowadzone przez najemcę albo gospodarstwo prowadzone przez najemcę wspólnie z osobami stale z nim zamieszkującymi.

Umowy

Czym się różni umowa najmu od umowy najmu z dojściem do własności?

W ramach programu Mieszkanie Plus najmujący mogą zdecydować się na zawarcie jednej z umów:

 1. umowy najmu niezwiązanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego na czas oznaczony
 2. umowy najmu związanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności

Obie umowy są zawierane na czas określony. W zakresie inwestycji w Wałbrzychu przy ul. Husarskiej, można podpisać umowę najmu na minimum 24 miesiące oraz najmu z dojściem do własności na jeden z czterech okresów: 30, 25, 20 bądź 15 lat.

W przypadku wyboru przez najemcę opcji dojścia do własności do czasu wydzielenia lokalu w księdze wieczystej podpisywana będzie tymczasowa umowa najmu instytucjonalnego (na okres zgodny z wybranym okresem dojścia do własności) wraz z zobowiązaniem inwestora do zawarcia umowy z dojściem do własności. Po wydzieleniu lokalu umowa ta zostanie rozwiązana w celu podpisania właściwej umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Zgodnie z tabelą czynszową stawki czynszu w obu umowach będą różne. Wydzielenie lokali powinno nastąpić nie później niż czwartym kwartale 2019 roku.

Wysokość comiesięcznych opłat z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest co do zasady wyższa niż w przypadku umowy najmu instytucjonalnego, bowiem poza czynszem najmu, opłatami eksploatacyjnymi oraz opłatami za media, najemca jest zobowiązany do poniesienia comiesięcznej raty za wykupienie mieszkania. Całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu będzie równy nakładom inwestycyjnym. Wraz z kolejną zapłaconą ratą będzie malała wartość kapitału pozostała jeszcze do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na wykup mieszkania.

Kto jest właścicielem mieszkań i z kim zostanie zawarta umowa najmu

Wszystkie inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus są realizowane przez właściwe spółki celowe. Właścicielem mieszkań przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu jest Spółka MP Wałbrzych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Gdzie można zobaczyć wzory umów – najmu oraz dojścia do własności?

Wzory umów zostaną udostępnione wraz z rozpoczęciem naboru wniosków o zawarcie umowy najmu. Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi postanowieniami umowy najmu instytucjonalnego oraz najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

>> Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności

>> Umowa najmu instytucjonalnego

Na jaki okres będzie zawierania umowa najmu oraz umowa najmu z dojściem do własności?

Umowa najmu będzie zawierana na minimum 24 miesiące.

Umowa najmu z dojściem do własności będzie mogła być zawarta na następujące okresy: 15, 20, 25, 30 lat. Najemca będzie dokonywał wyboru okresu podczas składania wniosku o zawarcie umowy najmu.

Stawki czynszów

Ile będzie wynosił czynsz za mieszkanie?

Miesięczne opłaty za mieszkanie składają się z czynszu, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za media.

Miesięczne stawki czynszu za m2 w zł. Stawki nie uwzględniają dopłat.

Stawki czynszu podstawowego (bez eksploatacji i zaliczek na media)
Najem z dojściem do własności Najem
Typ mieszkania
Stan wykończony Stan wykończony
30 lat 25 lat 20 lat 15 lat min. 24 miesiące
M1 28,70 31,00 34,60 40,70 22,09
M2 25,10 27,10 30,30 35,70 19,33
M3 23,90 25,80 28,80 34,00 18,41
Średnia 25,00 27,00 30,20 35,50 19,94

 

Opłata eksploatacyjna

Opłata eksploatacyjna za 1 m2 wynosi 4,52 zł. Jest opłatą zaliczkową uzależnioną od kosztów utrzymania i podlega rozliczeniu z najemcą. Opłata eksploatacyjna obliczona jest jako udział najemcy we wszystkich kosztach i opłatach dotyczących nieruchomości jako całości. W szczególności obejmuje opłaty oraz koszty związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości, sprzątaniem, bieżącymi naprawami, a także uzasadnionymi inwestycjami dotyczącymi nieruchomości na rzecz wszystkich najemców lokali.

Opłata za media

Opłata za media (woda ciepła, zimna, kanalizacja, wywóz śmieci, ogrzewanie) płatna jest co miesiąc z dołu na podstawie indywidualnego zużycia.

Co to jest weryfikacja czynszowa?

W celu określenia dochodu rodziny zostanie obliczona tzw. zdolność czynszowa gospodarstwa domowego obliczana na podstawie dochodów każdego z jego członków. Zdolność czynszowa określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o danym metrażu. Zdolność czynszowa będzie badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpłyną świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+).

Czy stawka czynszowa może ulec zmianie?

Stawki czynszu będą podlegały waloryzacji. Wynajmujący dokona waloryzacji czynszu raz w roku. Szczegółowe zasady waloryzacji stawek czynszu są określone w umowie najmu.

Jakie opłaty oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej, najemca będzie zobowiązany płacić?

Opłaty niezależne od właściciela tj.:  

  1. za ciepłą i zimną wodę
  2. za energię elektryczną
  3. za centralne ogrzewanie,
  4. za odprowadzanie ścieków,
  5. opłaty za wywóz odpadów i utylizację śmieci

Sposób rozliczania opłat reguluje umowa najmu.

Harmonogram działań

Kiedy mieszkania będą gotowe do odbioru?

Mieszkania są już gotowe do zamieszkania.

Dopłaty do czynszu

Na czym polega program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”?

Celem programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce. Dotyczy to w szczególności osób słabiej uposażonych, które nie mają możliwości zakupu mieszkania za gotówkę lub na kredyt a jednocześnie nie kwalifikują się do zamieszkania w zasobie komunalnym. Istotnym wsparciem dla tych rodzin jest system dopłat do czynszów – Mieszkanie na start.

Dopłaty do czynszów to kierowane do rodzin wsparcie z budżetu państwa, które umożliwi im obniżenie kosztu najmu mieszkania na rynku komercyjnym. Aby inwestycja była objęta wsparciem, inwestor musi podpisać stosowną umowę z gminą, zaś gmina – określić zasady naboru.

Wniosek o dopłaty najemcy składają we właściwym urzędzie gminy. Gmina będzie przekazywała środki w imieniu najemcy bezpośrednio na rachunek inwestora. Najemca, dzięki stosowaniu wobec niego dopłat, wniesie opłaty czynszowe pomniejszone o wysokość przyznanej dopłaty.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby ubiegać się o dopłaty? Jakie są limity dochodowe?

O dopłaty będzie mógł ubiegać się każdy, kto spełni warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z użytkowaniem mieszkania) oraz ma zdolność czynszową, tzn. jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu. Dopłaty dotyczą inwestycji, w ramach której inwestor podjął współpracę z gminą, a gmina określiła zasady naboru.

Program dopłat Mieszkanie na start dedykowany jest grupie osób precyzyjnie określonej pod względem poziomu dochodów. Limity dochodowe zostały ustalone w oparciu o szczegółowe analizy ekonomiczne. W ramach analiz uwzględniono możliwość najmu, także z opcją dojścia do własności, mieszkania o standardowej powierzchni, przy założeniu, że wydatki na mieszkanie nie powinny przekraczać 40% ogólnych wydatków gospodarstwa domowego.

Przy sprawdzaniu dochodów gospodarstwa domowego liczone są dochody, na zasadach określonych w art. 5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Limity te, według danych za 2017 r., wynoszą:

Gospodarstwo domowe Limit dochodów (netto)
% w zł w zł/os
1-osobowe 60,0 2 562,91 2 562,91
2-osobowe 90,0 3 844,36 1 922,18
3-osobowe 120,0 5 125,81 1 708,60
4-osobowe 150,0 6 407,27 1 601,82
5-osobowe 180,0 7 688,72 1 537,74
6-osobowe 210,0 8 970,17 1 495,03

WZÓR:

Limit dochodów (netto) = określony % * przeciętne wynagrodzenie (brutto, wg GUS)

Czy limity dochodowe podlegają zmianom?

W programie dopłat do czynszu wprowadzono ruchomy limit dochodowy, zmieniający się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). 

Jakie dokumenty musi złożyć zainteresowana osoba? Gdzie można je znaleźć?

Najemca zainteresowany otrzymywaniem wsparcia powinien, po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) na mieszkanie w ramach inwestycji przy ul. Husarskiej, złożyć wniosek o dopłaty w Urzędzie Miasta Wałbrzycha. Do wniosku należy dołączyć a) kopie umowy najmu/umowy rezerwacyjnej, b) oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych itd. Gmina lub spółka wskazana przez gminę ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Najemca zostanie niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu.

Czy o dopłaty mogą ubiegać się również najemcy mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności?

O dopłaty będzie mógł ubiegać się zarówno najemca, który zdecyduje się na długoterminowy wynajem lokalu, jak i ten, który podpisze umowę najmu z dojściem do własności.

Kto będzie weryfikował informacje zawarte w oświadczeniach kandydatów?

Do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach upoważniony będzie organ wykonawczy gminy, bowiem to on wydaje decyzję dotyczącą przyznania dopłat. Inwestor będzie mógł weryfikować oświadczenia składane na etapie naboru najemców jedynie w ramach oceny zdolności czynszowej.

Kto i na jakiej podstawie podejmuje decyzje o dopłatach? Czy każdy otrzyma wsparcie takiej samej wysokości?

Dopłaty będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, na bazie dostarczonych przez wnioskodawców dokumentów. Decyzję w sprawie dopłat wydaje organ wykonawczy Urzędu Miasta Wałbrzycha. Wysokość dopłat będzie wyliczana zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie. Przy obliczaniu dopłat będzie brana pod uwagę m.in. wielkość mieszkania, liczebność gospodarstwa domowego oraz jego dochody.

Na jaki okres przyznawane będą dopłaty?

Dopłaty będą przysługiwać maksymalnie na okres 15 lat. Najemcy będą podlegali corocznej weryfikacji, czy nadal spełniają warunki do ich otrzymywania.

Co z lokatorami, których po zakończeniu okresu dopłat nie będzie stać na zapłatę czynszu za najem mieszkania – czy umowy najmu będą wypowiadane, a lokatorzy znajdą się w trudnej sytuacji?

Spełnienie kryterium zdolności czynszowej, czyli potwierdzenie przez przyszłego najemcę, że będzie mógł regularnie płacić czynsz, stanowi niezbędny warunek, aby stać się najemcą mieszkania. Dopłaty stanowią ułatwienie i pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Nie wpływają na zdolność czynszową.

Osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tworzonej przez inne instrumenty polityki mieszkaniowej państwa, w tym wystąpić o dodatek mieszkaniowy lub po spełnieniu kryteriów finansowych, wynająć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Czy osoby korzystające z dopłat do czynszu będą mogły jednocześnie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Tak, jeżeli spełniają warunki wskazane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dopłaty do czynszu nie zastępują tego systemu wsparcia.

 Czy i w jaki sposób program dopłat uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych?

W ustawie o dopłatach do czynszów zapisano katalog kryteriów pierwszeństwa dla osób, które będą się ubiegać o dopłaty. W katalogu wymieniono m.in. osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze. W przypadku rodzin wielodzietnych, ustawa przewiduje, że im liczniejsze będzie gospodarstwo domowe tym dopłaty mogą być wyższe. Ostateczne kryteria naboru do mieszkań w Wałbrzychu przy ul. Husarskiej zostały określone uchwałą Rady Miasta

Czy cudzoziemcy mogą skorzystać z dopłat?

Tak. Dopuszcza się możliwość stosowania dopłat wobec cudzoziemców. Zasady udzielania dopłat cudzoziemcom reguluje art. 4 ustawy o dopłatach.

Zamieszkaj na Husarskiej! Skorzystaj z dopłat!

Kontakt do Inwestora
MP Wałbrzych Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2
00-406 Warszawa
tel. +48 501 396 668
e-mail: mplus.walbrzych@npfr.pl

Kontakt do administratora:
Biuro Obsługi Klienta "Piaskowa Góra- Szczawienko"
tel. 74 846 78 30

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1, 58-300 Wałbrzych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest w klauzuli informacyjnej. Prosimy o wskazanie kanału komunikacji, celem przekazywanie informacji o ofercie Programu Mieszkanie Plus:


Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.